Úvodní strana
O mně
Právní služby
Ceník
Obchodní sdělení
index08
index09
index10
index11
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens."

"Spravedlnost je stálá a neutuchající vůle poskytnout každému to, co mu patří."

Digesta

 
 
index12
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠIMÁK
  OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem - spotřebitelem
Případné spory mezi advokátem a klientem je možné dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. Orgánem příslušným pro řešení sporů je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.

Kontaktní údaje:
Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd


Ochrana osobních údajů – GDPR
Advokát Mgr. Pavel Šimák provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně poskytování právních služeb, a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Právní základ pro zpracování
• Smlouva o poskytování právních služeb

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů
• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
• Poskytovatelé údržby informačního systému
• Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Zpeněžujeme majetek v insolvenčním řízení:
Insolvenční správce zpeněžuje v insolvenčním řízení pohledávku za Ing. Václavem Svobodou, IČ 46647929, sídlem Na Zlaté stoce 1596/10, 370 05 České Budějovice, a to z titulu náhrady škody za zpronevěřené prostředky v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 41 INS 15127/2015, ve výši 124.184,- Kč. Jedná se o zpeněžení mimo dražbu za nejvyšší nabídku. Nabídky, případně žádosti o informace, zasílejte insolvenčnímu správci na mail: kancelar@advokatsimak.cz.

 
index13